USA

BlogsFeatured PostsTravelUSA

เยือนอาณาจักร Google ณ งาน Local Guides Summit 2016 [Part 0: จุดเริ่มต้นการเดินทาง]

เยือนอาณาจักร Google ณ งาน Local Guides Summit 2016 [Part 0: จุดเริ่มต้นการเดินทาง] เมื่อกลางเดือนกันยายน 2016 ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสเดินทางไปยังเมืองซานฟรานซิสโก, สหรัฐอเมริกา ซึ่งใกล้เคียงกันเป็นที่ตั้งของ Silicon Valley หรือ

Share
Read More